Wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził nieważność załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 31 marca 2010 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012".

Rada postanowiła, że ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający sport. Ponadto uchwaliła, że administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu związane z ryzykiem sportowym ani też nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.

W ocenie wojewody warmińsko-mazurskiego, tego rodzaju zapisy w sposób istotny naruszają prawo - Kodeks Cywilny, Prawo budowlane oraz ustawę o ochronie przeciwpożarowej. To na zarządcy obiektu, udostępnianego do korzystania osobom trzecim, ciąży obowiązek dbania o spełnienie wymogów, które gwarantują bezpieczne korzystanie z tego obiektu, w tym chociażby dbałość o należyty stan techniczny urządzeń sportowych, płyty boiska, zabezpieczenie źródeł energii elektrycznej itp.

Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie, które będzie skutkować powstaniem szkody, w szczególności urazu cielesnego osoby korzystającej z obiektu, otwiera możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej winnego zaniedbań. W ocenie wojewody warmińsko-mazurskiego, zapisy o wyłączeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności administratora kompleksu boisk za wszelkie wypadki i szkody narusza obowiązujące zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za dopuszczenie się zachowania niezgodnego z prawem.

Tak więc to właśnie administrator obiektu ponosi odpowiedzialność za tzw. ryzyko sportowe oraz za rzeczy pozostawione na boisku.