Wg stanu na koniec grudnia 84 osoby na Warmii i Mazurach pobierały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat. Oddział ZUS w Elblągu wypłaca 22, zaś odział w Olsztynie 62 świadczenia.

Najstarsza seniorka, której olsztyński oddziału ZUS wypłaca świadczenie honorowe mieszka w Bartoszycach. Emerytka ukończyła 106 lat. Najstarszy mężczyzna, któremu ZUS w województwie warmińsko-mazurskim wypłaca świadczenie honorowe, skończył 104 lata i mieszka w Elblągu. Wśród stulatków przeważają kobiety, jest ich 72.

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę, świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury czy renty. Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia.

Świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują je w różnych kwotach. Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 roku świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł. brutto. Osoby, które ukończyły 100 lat w ubiegłych latach, świadczenie otrzymują w wysokości wówczas obowiązującej, albowiem nie jest ono waloryzowane.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne.

Anna Grabowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego