Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od 1 stycznia do 30 września wszczęli blisko 155 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolą objęli 4800 cudzoziemców i stwierdzili, że ponad 470 pracowało niezgodnie z przepisami. Pracodawcy powierzali wykonywanie obowiązków obcokrajowcom bez zezwolenia, na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej. Naruszenia przepisów w powierzeniu pracy stwierdzono w branżach pośredniczących w zatrudnianiu - 62% . W budownictwie pracowało nielegalnie 22% cudzoziemców, a branża produkcyjna zatrudniała niezgodnie z przepisami 9% obcokrajowców.

Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim - 31%, ełckim - 14%, nidzickim - 12%. Natomiast w powiatach: mrągowskim, działdowskim i gołdapskim zatrudnionych niezgodnie z przepisami było po 8% obcokrajowców.

Od początku roku sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę prawie 150 tys. zł. (WMOSG)