OLSZTYN. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, który odbywa się w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku. Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Dofinansowaniem objęte zostaną również wnioski dotyczące budowy, przebudowy oraz remonty mostów.

Pula środków na 2020 rok wynosi 99.960.582,25zł

Środki przeznaczone na zadania powiatowe (realizacja 2020): 49.980.291,12zł

Środki przeznaczone na zadania gminne (realizacja 2020): 49.980.291,13zł

Wojewoda nie ustala limitu ilości złożonych wniosków dotyczących zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.

Zgodnie z art.14 oraz art.24 Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Funduszu Dróg Samorządowych wysokość dofinansowania zadań zostanie określona przez komisję po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Dane tabelaryczne zostaną opublikowane na stronie urzędu wraz z określonymi wielkościami procentowymi dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) składany może być jedynie na wzorze wniosku zatwierdzonym przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, znajdującym się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Fundusz Dróg Samorządowych http://www.wm.uw.olsztyn.pl

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku, osobiście w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając pocztą na w/w adres.W przypadku wniosków składanych osobiście, godzina 15.30 dnia 28 sierpnia 2019 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych. W przypadku wniosków przesłanych pocztą data, 28 sierpnia 2019 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Bożena Ulewicz, doradca/rzecznik prasowy wojewody

 

 


Wyszukiwarka

Loading