WARSZAWA. - Czy ministerstwo planuje reaktywację i modernizację linii kolejowej prowadzącej do Gołdapi? - to pytanie w ramach interpelacji zadała posłanka Urszula Pasławska. Przedstawiamy odpowiedź, której udzielił podsekretarz stanu Andrzej Bittel.


Interpelacja nr 20965 do ministra infrastruktury w sprawie rozpoczęcia prac nad wznowieniem połączenia kolejowego prowadzącego do Gołdapi

Zgłaszający: Urszula Pasławska
Data wpływu: 19-03-2018

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2016 poz.1510) zwracam się z interpelacją w sprawie rozpoczęcia prac nad wznowieniem połączenia kolejowego prowadzącego do Gołdapi. Obecnie odcinek Olecko - Gołdap jest całkowicie nieprzejezdny. Ruch pasażerski na odcinku Ełk - Olecko zakończył się z wprowadzeniem rozkładu jazdy 2012/2013. Realizacja powyższej modernizacji przyczyni się do włączenia komunikacji i zmniejszenia przepaści w dostępie do Polski Północno-Wschodniej. Zdecydowane przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz w przyszłości może stać się kołem zamachowym rozwoju współpracy transgranicznej Unia Europejska – Rosja.

Rozwój transportu kolejowego na terenie jedynego na Warmii i Mazurach uzdrowiska – jako najbardziej ekologicznej formy transportu osób i towarów, wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, którym kierują się wszystkie samorządy z Polski Północno-Wschodniej.

W związku powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- Czy ministerstwo planuje reaktywację i modernizację linii kolejowej prowadzącej do Gołdapi? Jeżeli tak to proszę o wskazanie harmonogramu prac.


Odpowiedź na interpelację nr 20965 w sprawie rozpoczęcia prac nad wznowieniem połączenia kolejowego prowadzącego do Gołdapi

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel
Warszawa, 18-04-2018

Szanowny Panie Marszałku,

lista projektów ujęta w „Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku” opiera się na katalogu projektów określonym w „Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”. Inwestycje przyporządkowane są do wszystkich dostępnych źródeł finansowych: Funduszu Spójności w ramach instrumentu finansowego „Connecting Europe Facility” i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych projekty były uzgadniane z Marszałkami Województw – dysponentami tych środków.

Planowane do realizacji projekty inwestycyjne w ramach KPK w całości wyczerpują dostępną alokację. Zdaniem MI z uwagi na obecny status linii kolejowej nr 41, jej rewitalizacja uzależniona jest od zaangażowania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego poprzez alokowanie środków w ramach RPO. Mając na uwadze fakt, że linia kolejowa nr 41 nie została ujęta w planach transportowych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego obecnie nie ma uzasadnienia dla realizacji prac rewitalizacyjnych.

Obecnie prowadzone są prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową po 2020 roku. Ich zakładanym efektem będzie lista projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach. Po zakończeniu prac wskazane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej wpisują się w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków. Ostateczna lista projektów będzie również uwarunkowana dostępnością środków finansowych. Wśród propozycji inwestycji rozważane są prace na linii 41 na odcinku Olecko – Gołdap. Zwracam jednak uwagę, że w odpowiedzi na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wskazanie potencjalnych inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie zgłosił zadania obejmującego odcinek Olecko – Gołdap linii kolejowej nr 41, co wskazuje na niski priorytet tego zadania w ocenie władz samorządowych. Może to także wskazywać na ryzyko braku zgody UM na alokowanie środków RPO na realizację prac na przedmiotowej linii.

Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu

 

 
Wyszukiwarka

Loading