Loading
 
 
 
 


OLSZTYN. 28 grudnia radni przyjęli budżet województwa na 2018 rok. 23 radnych było za, 5 przeciw.

W budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 703,9 mln zł. Planowane wydatki to 796,3 mln zł, z czego wydatki majątkowe 354,7 mln zł.

Wydatki bieżące w stosunku do roku 2017 zostaną zmniejszone do poziomu 441,6 mln zł. Konieczność redukcji wydatków wynika z założenia, że wielkość dochodów z CIT w 2018r. nie będzie większa niż przewidywane ich wykonanie w roku bieżącym. Wydatki majątkowe w kwocie ok. 355 mln zł. to blisko połowa wszystkich wydatków budżetu.

- Zmniejszone w stosunku do lat ubiegłych dochody z CIT powodują, że jest to budżet trudny - mówi marszałek województwa Gustaw Brzezin. - Zabezpiecza on jednak wszystkie niezbędne wydatki, w tym potrzeby finansowe jednostek samorządu województwa. Jako priorytet przyjęliśmy dokończenie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, co oznacza zabezpieczenie środków własnych na dokończenie tych zadań.

Na wsparcie inwestycji w Szpitalu Dziecięcym oraz Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc, czyli placówkach podległych samorządowi województwa, przeznaczono 6,7 mln zł. Więcej środków trafi też na przedsięwzięcia inwestycyjne w obiektach kultury.

W budżecie z ważniejszych pozycji w ramach zadań własnych zapisano m.in. na: oświatę 41,2 mln zł, politykę społeczną 1,4 mln zł, organizacje pozarządowe 49,8 mln zł, wsparcie policji i OSP oraz poprawę bezpieczeństwa na wodzie 1,2 mln zł. W ramach umowy wieloletniej samorząd województwa dużymi środkami, bo kwotą 73,3 mln zł, będzie wspierać funkcjonowanie i rozwój kolei regionalnych.

Planowany deficyt budżetu, wynoszący 92,4 mln zł, będzie pokrywany kredytem w kwocie 62,4 mln zł oraz wolnymi środkami z lat wcześniejszych. Inwestycje i projekty realizowane wyłącznie ze środków własnych (w tym wkład własny do projektów unijnych) to ponad 77 mln zł. Oznacza to, że zaciągany kredyt finansujący deficyt w całości przeznaczony jest na cele inwestycyjne. Zadłużenie samorządu województwa na koniec 2018r. założono na poziomie 363 mln zł.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039. Przyjęli m.in. informacje o realizacji PRPW na lata 2014-2020, współpracy międzynarodowej województwa oraz o stanie i rozwoju kultury, a także sprawozdania z działalności Biura Regionalnego w Brukseli oraz realizacji planu gospodarki odpadami.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie