Rada Miejska w Gołdapi zdecydowała o udzieleniu Burmistrzowi Gołdapi Konradowi Kazanieckiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku.

Podczas IV Sesji Rady Miejskiej w Gołdapi obradowano również nad raportem o stanie Gminy Gołdap za rok 2023. Stanowi on podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

Raport podany jest do wiadomości publicznej i dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:
https://bip.goldap.pl/pl/1665/35000/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy-goldap-za-223-rok.html

Urząd Miejski w Gołdapi