Przypominamy o trwającym, otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2024 roku

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2024 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego.

Oferty składać można do 22 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:
https://bip.goldap.pl/pl/1289/34705/zarzadzenie-nr-227-ii-224-burmistrza-goldapi-z-dnia-26-lutego-224-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert.html?

Urząd Miejski w Gołdapi