Podczas dzisiejszej LXXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gołdapi radni procedowali nad projektami uchwał w sprawach:
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024– 2039;
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Gołdapscy radni jednogłośnie zatwierdzili zmiany w Uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024-2039 oraz zmiany wprowadzone w Uchwale budżetowej Gminy Gołdap na rok 2024. Większość zmian miała charakter porządkujący i techniczny. Plan wydatków zwiększony został m.in. w związku z udzieleniem wsparcia finansowego Powiatowi Gołdapskiemu w formie dotacji celowej– wyposażenie w sprzęt medyczny – Oddział Pediatryczny Gołdapskiego Szpitala, czy planowaną realizacją inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Gołdapi”.

Za głosowało 11 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek;
Nieobecni: Dzienis Teresa, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian.

Również jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gołdapskiego pozwoli w większym stopniu zadbać o zdrowie najmłodszych pacjentów m.in. z terenu Gminy Gołdap poprzez wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi w sprzęt medyczny.

Ostatnią z rozpatrywanych podczas dzisiejszej sesji uchwałą, była skarga z dnia 5 lutego 2024 r., którą Rada Miejska w Gołdapi jednogłośnie (11 głosami za) postanowiła uznać za bezzasadną.

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z opinia prawną, jak również informacją od skarżącego w sprawie niepublikowania wniosków i odpowiedzi w zakresie udostępniania informacji publicznej na BIP Urzędu Miejskiego w Gołdapi stwierdzili, że burmistrz ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej ale nie leży na nim obowiązek zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

http://apiesesja.goldap.pl/3471

Urząd Miejski w Gołdapi