Przypominamy o kontrolach nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Gołdap.

Na podstawie art. 6 ust.1, 5a, 5aa i 5ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Gołdap systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, sklepy, biura, itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

https://www.goldap.pl/aktualnosci/kontrole-nieruchomosci-niezamieszkalych-w-zakresie-posiadania-umow-na-odbior-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-goldap.html

Urząd Miejski w Gołdapi