Dziś (26.02) o godzinie 13:00 rozpocznie się LXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Transmisja z sesji dostępna będzie https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/654/rada-miejska-w-goldapi.htm

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum)
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29.12.2023 r.; 10.01.2024 r.; 02.02.2024 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym
5. Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1 ) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony (okręg Bałupiany)
2 ) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony (okręg Gołdap)
3 ) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gołdap
4 ) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania
5 ) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2024”
6 ) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi na 2024 rok
7 ) rozpatrzenia petycji z dnia 11 października 2023 r.
8 ) rozpatrzenia petycji z dnia 30 listopada 2023 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizynej za 2023 rok
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok
9. Przedstawienie sprawozdania za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołdap
10. Informacja w sprawie Zakładu Przyrodoleczniczego
11. Interpelacje radnych
12.. Zapytania radnych
13. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie sesji

Urząd Miejski w Gołdapi