LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi rozpoczęła się dziś (2.02) o godzinie 10:00. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum), przedstawiono porządek posiedzenia.

Rozpatrywano projekty uchwał w sprawach:

  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024– 2039
  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

Zmiany w budżecie związane były m.in. z przeznaczeniem środków na realizację przedsięwzięcia pn.: Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (kontynuacja umowy z roku 2023), w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (kontynuacja umowy), przeznaczeniem środków na wkład własny do przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi”.

  • zmieniająca uchwałę nr LXXXII/580/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania z nich;
  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, 11 głosami za. Na sesji nieobecni byli Zbigniew Mieruński. Andrzej Tobolski, Monika Wałejko, Józef Wawrzyn.

Urząd Miejski w Gołdapi