Dziś (10.01) o godzinie 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego odbyła się LXXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum), przedstawiono porządek posiedzenia.

Rozpatrywano projekty uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024– 2039
2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

Obie uchwały zostały podjęte 13 głosami za.

Pomimo ważnych dla miasta i jego mieszkańców zmian w budżecie, w głosowaniu wstrzymał się radny: Andrzej Tobolski.

Nieobecny był radny: Zbigniew Mieruński.

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego dla Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z organizacją powiatowych przewozów pasażerskich w 2024 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za.

Nieobecny był radny: Zbigniew Mieruński.

Wprowadzone zmiany związane były m.in. z „Lokalnym transportem zbiorowym” z przeznaczeniem na:

  • dotację do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi,
  • realizacją usługi przewozu osób na Cmentarz Komunalny w każdą sobotę miesiąca w roku 2024,

wydatkami na zadanie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa drogi Somaniny - Wiłkajcie”, zapewnieniem posiłku dzieciom i młodzieży w przedszkolu i szkołach (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa), finansowaniem lub dofinansowaniem, lub zwrotem wydatków lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (jednostki oświatowe).

Urząd Miejski w Gołdapi