LXXXII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dziś (29.11) o godzinie 13:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Transmisja z sesji dostępna będzie  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/654/rada-miejska-w-goldapi.htm

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum)
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 10.10.2023 r.; 30.10.2023 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym
5. Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Gołdap;
  2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
  3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  4) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;
  5) zmiany Uchwały Nr LXXI/564/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku;
  6) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040;
  7) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku;
  8) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024;
  9) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania z nich;
  10) przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
  11) zobowiązania Burmistrza Gołdapi do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony;
  13) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Błażejewo, Cicholaski, Czarnówko, Dunajek, Galwiecie, Głażejewo, Gołdap (osada), Jakubiny, Łubno, Morzęty, Moskorzyn, Niegocin, Nowosady, Ostrówko, Rakówko, Skup, Tatary, Wólka Marcinowska, Zaścianek, Zielonka;
  14) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  15) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi na 2024 rok.
7. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań oświatowych w Gminie Gołdap
8. Przedstawienie informacji w sprawie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego
9. Interpelacje radnych
10. Zapytania radnych
11. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie sesji