W ramach projektu "Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego" powstał oświetlony ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż linii jeziora o łącznej długości 1,46 km oraz szerokości 3,0 m, który wyposażony został w małą architekturę tj. ławki i kosze na śmieci. Wzdłuż ścieżki ustawione zostaną tablice edukacyjne, budki lęgowe, hotele dla owadów, kaczkomaty, założona zostanie łąka kwietna o powierzchni 2000 m2 oraz dokonane nasadzenia z bluszczu.

Przypomnijmy, że 24 kwietnia br. Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę na wykonanie zadania pt.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap. Projekt o wartości 2 338 925,23 zł dofinansowany został w wysokości 1 745 892,34 zł w ramach Osi Priorytetowej 5 - „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” Działania 5.3. – „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urząd Miejski w Gołdapi