W ramach projektu "Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego" powstaje oświetlony ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż linii jeziora o łącznej długości 1,46 km oraz szerokości 3,0 m, który wyposażony będzie małą architekturę tj. ławki i kosze na śmieci. Zaplanowano również działania informacyjno-edukacyjne. Wzdłuż ścieżki ustawione zostaną tablice edukacyjne, budki lęgowe, hotele dla owadów, kaczkomaty, założona zostanie łąka kwietna o powierzchni 2000 m2 oraz dokonane nasadzenia z bluszczu.

W ramach projektu podczas tegorocznego Festiwalu Zdrowia przy Mazurskich Tężniach Solankowych odbyły się warsztaty ekologiczne:
  - „Naturalne oczyszczacze powietrza”;
  - „Drzewa naszym skarbem”;
  - „Pszczoły są ważne”;
  - „Zabawy i gry o ochronie środowiska”;
w których udział wzięło ok. 500 mieszkańców, turystów i gości. Dowiedzieć się można było m.in. jakie rośliny poprawiają jakość powietrza, jakie znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody mają drzewa, jaki wpływ na pszczoły ma zanieczyszczenie środowiska i jak poprzez gry i zabawy przeprowadzić edukację ekologiczną wśród dzieci.

Przypomnijmy, że 24 kwietnia br. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę na wykonanie zadania pt.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap.

Projekt o wartości 2 338 925,23 zł dofinansowany został w wysokości 1 745 892,34 zł w ramach Osi Priorytetowej 5 - „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” Działania 5.3. – „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urząd Miejski w Gołdapi