Wczoraj (30.05) godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego rozpoczęła się LXXII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi.

Po sprawdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu porządku obrad radni przyjęli protokoły z sesji z dnia 12.04.2023 r., 18.04.2023 r., oraz 25.04.2023 r. Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto udzielił informacji dotyczącej pracy między sesjami,
a Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński przedstawił działania podejmowane w okresie międzysesyjnym.
Podczas dzisiejszej sesji rozpatrywano 6 projektów uchwał w sprawach:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040
za głosowało 10 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
wstrzymało się od głosu 2 radnych: Mieruński Zbigniew, Tobolski Andrzej
Nieobecni radni: Dzienis Teresa, Makarewicz Zbigniew, Wałejko Monika
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku
za głosowało 11 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek
wstrzymał się od głosu 1 radny: Tobolski Andrzej
Nieobecni radni: Dzienis Teresa, Makarewicz Zbigniew, Wałejko Monika
Zmiany w budżecie dotyczyły m.in. zwiększenia wydatków w związku z przeznaczeniem na realizację w roku bieżącym zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi, przeznaczeniem na naprawy i remonty dróg gminnych, przeznaczeniem na dostawę i montaż 3 witaczy przy drogach wjazdowych do Gołdapi oraz na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i dożywanie).
Pomimo ważnych dla miasta i jego mieszkańców zmian w budżecie, w głosowaniu wstrzymał się radny Tobolski Andrzej
obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy Gołdap, wzrost opłat oraz ciągły wzrost kwot przyznawanych dodatków mieszkaniowych, zaproponowano obniżenie wysokości ww. wskaźników procentowych o 20% t. j. z 70% na 50%.
za głosowało 7 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mieruński Zbigniew, Pietrewicz Janina , Syperek Zofia, Zajączkowski Marek
Przeciw głosowało 4 radnych: Chmielewski Marian, Mioduszewski Marian, Staroszczuk-Luto Anna, Wawrzyn Józef
Wstrzymał się od głosu 1 radny: Tobolski Andrzej.
Nieobecni radni: Dzienis Teresa, Makarewicz Zbigniew, Wałejko Monika
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap
Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar wskazany w ust. 1 wynosi 1,30 zł (słownie: jeden zł 30/100) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gołdap.
za głosowało 11 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mieruński Zbigniew, Pietrewicz Janina , Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Tobolski Andrzej, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek
Wstrzymał się od głosu 1 radny: Mioduszewski Marian
Nieobecni radni: Dzienis Teresa, Makarewicz Zbigniew, Wałejko Monika
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gołdapi między ulicami: Stadionową i Ustronie
Plan miejscowy po uchwaleniu będzie stanowił należytą podstawę formalną i merytoryczną do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze.
za głosowało 12 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina , Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Tobolski Andrzej, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek
Nieobecni radni: Dzienis Teresa, Makarewicz Zbigniew, Wałejko Monika
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2023 roku. Wnioskowana przez Urząd Marszałkowski od Gminy Gołdap kwota dotacji na 2023 r. wynosi 3 710,00zł. Obecnie proponowana składka jest niższa w porównaniu ze składką za rok 2022. Podstawowymi celami działania Biura są m.in.: ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz jego integracji ze strukturami Unii Europejskiej, pozyskiwanie partnerów programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie czy wspomaganie samorządów w zakresie działań związanych z integracją europejską. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2023 rok.
za głosowało 12 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina , Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Tobolski Andrzej, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
Nieobecni radni: Dzienis Teresa, Makarewicz Zbigniew, Wałejko Monika

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.