LXXI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi rozpoczęła się 25 kwietnia br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 13:00. Po sprawdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu porządku obrad radni przyjęli protokół z sesji z dnia 28.03.2023 roku. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto udzielił informacji dotyczącej pracy między sesjami, a Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński przedstawił działania podejmowane w okresie międzysesyjnym.

Podczas wczorajszej sesji rozpatrywano 7 projektów uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040
za głosowało 11 radnych: Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
wstrzymało się od głosu 2 radnych: Chmielewski Marian, Tobolski Andrzej.
Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku
za głosowało 11 radnych: Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
wstrzymało się od głosu 2 radnych: Chmielewski Marian, Tobolski Andrzej.
Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.
Pomimo tak ważnych dla miasta i jego mieszkańców zmian w budżecie, w głosowaniu wstrzymali się radni: Andrzej Tobolski i Marian Chmielewski. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów m.in. w związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi do programu Erasmus + oraz realizacją zadania pod nazwa „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

3) obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Projekt został wycofany z obrad, zostanie on rozpatrzony w innym terminie.

4) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2022
W świetle analizy przeprowadzonej w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej zarekomendowano najważniejsze kierunki, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji w obszarze pomocy społecznej t.j:
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w Gminie Gołdap w zakresie usług społecznych, przeprowadzona diagnoza stanowi podstawę do stworzenia katalogu usług społecznych - zaplanowanie kompleksowych działań i zapewnienie wysokiej jakości usług,
- wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- poszerzenie działań służących aktywizacji - zawodowej ( osób pozostających bez pracy), społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej,
- rozwój działań służących wspieraniu rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczych,
- rozwój środowiskowych systemów wsparcia osób starszych, niesamodzielnych, chorych w miejscu ich zamieszkania,
- konieczność podejmowania działań interdyscyplinarnych na rzecz profesjonalnej pomocy, a w szczególności osobom dotkniętym
przemocą domową,
- systematyczna weryfikacja potrzeb materialnych, socjalno-bytowych i zdrowotnych mieszkańców zagrożonych sytuacją kryzysową i na bieżąco podejmowanie stosownych działań aby zapewnić ciągłość wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących.
Projekt został przyjęty jednogłośnie (13 głosami).
Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

5) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi jako jednostka organizacyjna Gminy Gołdap funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej jest Statut.
Zmiana Statutu związana jest z koniecznością ujednolicenia oraz uporządkowania prawnych zapisów Statutu. Celem zmiany jest dostosowania przedmiotu działalności i organizacji
wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa.
Projekt został przyjęty jednogłośnie (13 głosami).
Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

6) wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap
Zgodnie z uchwałą określającą wykaz kąpielisk na terenie gminy Gołdap w 2023 r. wyznaczono: Kąpielisko „Plaża Miejska” nad wydzielonym fragmentem jeziora Gołdap, zlokalizowane przy Promenadzie Zdrojowej 14 w Gołdapi. Czas trwania sezonu kąpielowego: od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Projekt został przyjęty jednogłośnie (13 głosami).
Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony
- część działki o numerze ewidencyjnym 1257/13, o powierzchni 4,57 ha, obręb 0002 Gołdap 2, będącą własnością Gminy Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00006290/2, przeznaczonej pod uprawy rolne – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały;
-część działki o numerze ewidencyjnym 1229/23, o powierzchni 1,70 ha, obręb 0002 Gołdap 2, będącą własnością Gminy Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00016407/9, przeznaczonej pod uprawy rolne – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały.
za głosowało 11 radnych: Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia,Tobolski Andrzej, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
Przeciw głosował 1 radny: Chmielewski Marian
wstrzymał się od głosu 1 radny: Mioduszewski Marian
Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.