LXVII Sesja Rady Miejskiej w Gołdapi rozpocznie się dziś (28 lutego) o godzinie 13:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Transmisja z sesji dostępna będzie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/654/rada-miejska-w-goldapi.htm

Radni będą obradować według ustalonego porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum)
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29.12.2022 r.; 13.01.2023 r. oraz 2.02.2023 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym
 5. Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040;
  2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku;
  3) uchylenia Uchwały nr LV/417/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap dotyczących budżetu obywatelskiego;
  4) zmiany Uchwały Nr XLII/333/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap;
  5) zmiany Uchwały Nr XLII/334/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  6) określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi opróżniana zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2023”;
  8 ) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi na 2023 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
 8. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok
 9. Interpelacje radnych
 10. Zapytania radnych
 11. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie sesji

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.