Gmina Gołdap w 2022 roku realizowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Źródłem finansowania tego programu są środki budżetowe Gminy Gołdap pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe przyznane przez Burmistrza i wydatkowane przez Wnioskodawców w 2022 roku, na realizację zadań w ramach tego programu wyniosły ponad 188 tys. zł.

Dofinansowane zostały 32 zadania. Działaniami objęto 7663 osób, z czego liczba uczniów to 5450, liczba nauczycieli i wychowawców – 416, a liczba rodziców 1797.

Środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:
- wypoczynek dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programu profilaktycznego,
- jednorazowe prelekcje i pogadanki,
- spektakle profilaktyczne,
- festyny i inne imprezy plenerowe,
- konkursy plastyczne,
- szkolenia i warsztaty dla rodziców,
- szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe,
- plakaty i ulotki,
- zakup książek, filmów, naklejek, broszur, innych artykułów biurowych, edukacyjnych i sportowych.

Prowadzone były też programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Grabowie realizowała kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. To projekt edukacyjny, promujący zdrowe zachowania i przeciwdziałający szkodliwym nawykom wśród uczniów szkół podstawowych.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.