Przedmiotem obrad wczorajszej Sesji Rady Miejskiej było 12 projektów uchwał. Do najważniejszych, podjętych tego dnia zaliczyć trzeba z pewnością uchwałę budżetową na 2023 rok, zgodnie z którą, dochody gminy w przyszłym roku wyniosą ponad 107 mln zł, zaś wydatki ponad 116 mln zł. Proponowany projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, jednak Rada Miejska nie była w tej kwestii jednomyślna:
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych: Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
Przeciw głosowało 3 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew, Tobolski Andrzej.
Od głosu wstrzymał się Marian Mioduszewski.

W przyjętej uchwale znalazło się wiele ważnych inwestycji oczekiwanych przez naszych mieszkańców m.in.: Budowa sieci wodociągowej Bałupiany– Niedrzwica – Łobody – Wiłkajcie –Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi, Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią w Gołdapi przy ul. Stadionowej, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Gołdap (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi – sala gimnastyczna z łącznikiem, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi – budynek oddziału przedszkolnego), Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi, Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi, Przebudowa drogi Samoniny –Wiłkajcie (dokumentacja), Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilkasach (dokumentacja), Przebudowa drogi w Dunajku (dojazd do gruntów rolnych), Przebudowa drogi w Siedlisku (dojazd do gruntów rolnych), doświetlenie sołectw (lampy solarne): Barkowo, Górne, Grabowo, Jeziorki Wielkie, Łobody, Konikowo, Niedrzwica, Wiłkajcie, Zatyki. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku zaplanowano w wysokości ponad 24 mln zł. Ważną część budżetu stanowią również środki z Funduszu Sołeckiego i Rad Osiedlowych (776 509, 41 zł), o wydatkowaniu, których zadecydują sami mieszkańcy.

W budżecie gminy zaplanowano też środki przeznaczone na funkcjonowanie całej naszej oświaty oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, m.in. Szkoły w Boćwince, Szkoły w Galwieciach, Niepublicznych Przedszkoli: „Bajka”, „U Kubusia Puchatka”, „Zuchowa Przygoda”, „Radosne Skrzaty” i „Nibylandia”.

Na wczorajszym posiedzeniu rady głosowano również nad zmianami w bieżącym budżecie gminy. Większość tych zmian miała charakter porządkujący i techniczny. W przedłożonym przez Burmistrza projekcie znalazły się niezwykle istotne zmiany wnioskowane i oczekiwane przez naszych mieszkańców. To m.in wprowadzenie środków w wysokości 540 600,00 zł., na podstawie zapotrzebowania mieszkańców na sprzedaż węgla przez samorząd. Na te środki czekają także nasze jednostki organizacyjne OSiR i szkoły, dla których zwiększono plan dochodów o ponad 98 tys zł na prawidłowe wykonanie wydatków i realizację zadań oświatowych. Projekt uchwały spotkał się z poparciem prawie całej rady miejskiej. Z jednym wyjątkiem.

Głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansowa Gminy Gołdap na lata 2022-2037, wyglądało następująco:
za głosowało 12 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek. 1 radny wstrzymał się od głosu: Tobolski Andrzej.

Natomiast projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 został przyjęty głosami 9 radnych: Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
Przeciw głosowało 3 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew, Tobolski Andrzej.
1 radny wstrzymał się od głosu: Marian Mioduszewski.

Oprócz uchwał budżetowych, radni głosowali również nad:
- Programem Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2023-2025, który przyjęty został 13 głosami za: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Tobolski Andrzej, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
- Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026 , który również został przyjęty 13 głosami.
- Uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap.
Za głosowało 13 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina , Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Tobolski Andrzej, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.

Podczas sesji Burmistrz Gołdapi i Przewodniczący Rady podziękowali wszystkim za współpracę i złożyli mieszkańcom gminy serdeczne życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.