Urząd Miejski w Gołdapi cały czas przyjmuje i wprowadza deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę pozwoli podejmować skuteczne działania, mające na celu poprawę jakości powietrza.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dostępna jest w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub na stronie: https://ceeb.gov.pl/.

W przypadku nowo powstałych budynków lub wymiany źródła ciepła, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Wypełniony dokument można złożyć:

  • w formie elektronicznej – deklarację można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie możliwe korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego).
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.
    Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, w pokoju nr 25, tel. 87 615 60 23.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!