XIII Sesja Rady Miejskiej w Gołdapi rozpocznie się dziś (29 listopada) o godzinie 13:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Transmisja z sesji dostępna będzie https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/654/rada-miejska-w-goldapi.htm

Radni będą obradować według ustalonego porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum)
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18.10.2022 r.; 25.10.2022 r. oraz 15.11.2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym
5. Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022– 2037
2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku
3) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
4) przekazania Gminie Olecko zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie
5) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
6) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gołdap oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gołdapi między ulicami: Stadionową i Ustronie
8 ) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Miejskiej w Gołdapi w kadencji 2018-2023
9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Gołdapi
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki Rady Miejskiej w Gołdapi
11) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi na 2023 rok
12) rozpatrzenia wniosku z dnia 4 listopada 2022 r. (dot. uwag mieszkańców)
13) rozpatrzenia wniosku z dnia 4 listopada 2022 r. (dot. Gołdapskiej Strugi)
7. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań oświatowych w Gminie Gołdap.
8. Interpelacje radnych
9. Zapytania radnych
10. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie sesji

Urząd Miejski w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!