Gmina Banie Mazurskie opublikowała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego GKIŚ.ZP.271.2.2024 na Modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie.

Przedmiotowe postępowanie wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dostępne są na stronie prowadzonego postępowania: https://gminabaniemazurskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

✍️ Urząd Gminy w Baniach Maz.