Szanowny Przedsiębiorco,
Zapraszamy Cię do zarejestrowania siedziby swojej firmy na terenie gminy Banie Mazurskie. Oszczędności wygenerowane dzięki niskim stawkom podatkowym od środków transportowych – pozwolą Ci rozwinąć Twoją działalność jak nigdy dotąd.

Jeśli zdecydowałeś/aś zostać naszym podatnikiem, to wystarczy, że:

  • będziesz posiadać miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terenie gminy Banie Mazurskie, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego w skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu
  • dokonasz zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej
  • dokonasz zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej uchwały zarządu spółki o utworzeniu dodatkowego oddziału firmy
  • złożysz deklarację DT-1.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są :

  • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1,
  • odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek bankowy Gminy Banie Mazurskie

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Dodatkowe informacje uzyskasz w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich – tel. 87 615 71 78.

Masz pytania? Zadzwoń!

Poniżej odnośnik do uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych:
https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/akty/2675/uchwala-nr-lii-339-2023-rady-gminy-banie-mazurskie-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych..html

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich