Wraz z pierwszym dniem stycznia zaczął obowiązywać, zainicjowany przez wójta gminy Łukasza Kulisia, pilotażowy program pn. EKO-Senior. Jego celem jest pomoc finansowa seniorom w zakresie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program, o którym mowa, dedykowany jest mieszkańcom w wieku 60+, którzy mieszkają i są zameldowani na terenie gminy Banie Mazurskie. Przewiduje on następujące warianty wsparcia:

  • 27,00 zł miesięcznie na nieruchomość – dla osób zbierających odpady komunalne w sposób selektywny, które jednocześnie nie korzystają z przysługujących im zniżek za opłaty, które określa Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku,
  • 24,00 zł miesięcznie na nieruchomość – dla osób zbierających odpady komunalne w sposób selektywny, które jednocześnie są w posiadaniu Karty Dużej Rodziny,
  • 22,00 zł miesięcznie na nieruchomość – dla osób zbierających odpady komunalne w sposób selektywny, które jednocześnie posiadają własny kompostownik w zabudowie jednorodzinnej,
  • 19,00 zł miesięcznie na nieruchomość – dla osób zbierających odpady komunalne w sposób selektywny, które jednocześnie są w posiadaniu Karty Dużej Rodziny oraz własnego kompostownika.

Wniosek o objęcie pomocą finansową składa się do Wójta Gminy Banie Mazurskie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich. Jej przyznanie nie zwalnia beneficjenta programu z uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pełnej kwocie, którą określa MZMGO w Giżycku.

Do pobrania:

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich