W dniu 1 października 2021 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym:

1) ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
2) z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

Termin na złożenie wniosku

W 2022 roku, rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego od wydanych środków na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie 1 - 28 lutego 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • w terminie 2 - 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy od zakupu oleju napędowego:

  1. 1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. 1 - 30 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Informacje udzielane są telefonicznie przez Wydział Finansów i Realizacji Budżetu Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel: 87 615 60 26.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami jest do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na stronie Urzędu Miejskiego Gołdapi http://bip.goldap.pl/pl/1381/28361/wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej-wraz-z-zalacznikami-22-.html

Urząd Miejski w Gołdapi