Przypominamy, że Gmina Gołdap w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021” zapewnia możliwość dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji suk/kotek lub kastracji psów/kotów posiadających właściciela oraz pokrycie 100% kosztów zabiegów sterylizacji kotek lub kastracji kotów wolno żyjących pozostających pod opieką społecznych opiekunów.

- Dofinansowanie udzielane jest właścicielom zwierząt w ilości maksymalnie 2 sztuk rocznie.

- Gmina zapewnia również możliwość bezpłatnego oznakowania zwierząt poprzez wszczepienie mikroczipów oraz bezpłatne usypianie ślepych miotów szczeniąt i kociąt

- Wszystkie ww. zabiegi weterynaryjne gmina zapewnia do momentu wyczerpania środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie na rok 2021.

- W celu dokonania zabiegów weterynaryjnych oraz uzyskania informacji należy kierować się do przechodni weterynaryjnej, z którą Gmina Gołdap posiada umowę tj.: Przechodnia Weterynaryjna ARA-VET ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.