W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest realizowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie jest szansa na pozyskanie środków dla mieszkańców gminy Gołdap na dofinansowanie zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i Gminy Gołdap

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 17 CZERWCA 2021!!!

Zainteresowane osoby muszą wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://www.goldap.pl/pl/229/30040/usuwanie-azbestu-na-terenie-gminy-goldap.html

Pozostałe załączniki do wniosku będzie trzeba uzupełnić w momencie przyznania środków.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od przyznania środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji ok. 75%.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

  • osoby fizyczne
  • stowarzyszenia
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • rodzinne ogrody działkowe
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • spółki prawna cywilnego i handlowego

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w 2019 r. nie muszą składać nowych wniosków.

Uwaga!

Dofinansowaniem nie będą objęte działania związane z m.in.:

  •  zakupem i montażem nowych pokryć dachowych
  • demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany
  • demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ścian

Dodatkowe informacje dostępnie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok. nr 25, tel. 87 615 60 23

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.