REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


Ochrona środowiska naturalnego, jest priorytetem w działaniach Gminy Gołdap.

Rada Miejska w Gołdapi, uchwałą Nr XXXVII/237/2017 z dnia 29 marca 2017 roku określiła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołdap, w rejonach gdzie nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej.

Z udziałem środków gminnych wybudowano:

  • w roku 2017 – 45 oczyszczalni,
  • w roku 2018 - 34 oczyszczalni,
  • w roku 2019 - 6 oczyszczalni.

W roku bieżącym udzielono 13 dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 39 000zł.

W/w program jest programem wieloletnim. Z dotacji na budowę oczyszczalni przy domach jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą skorzystać osoby fizyczne. W przypadku gdy ścieki bytowe pochodzą z budynku wielorodzinnego dotację można uzyskać na wybudowanie tylko jednej oczyszczalni przydomowej dla całego budynku.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości i wynosi:

3000,00 złotych do oczyszczalni na nieruchomości z domem jednorodzinnym oraz

4000,00 tysiące złotych do oczyszczalni na nieruchomości z domem wielorodzinnym.

Szczegółowe warunki otrzymania dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołdap” stanowiący załącznik do w/w Uchwały, zamieszczony na stronie internetowej: http://www.goldap.pl/pl/229/20823/dotacja-na-dofinansowanie-kosztow-budowy-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.html

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków prowadzony jest od 1 stycznia do 31 marca każdego roku.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są według kolejności złożenia, a niezrealizowane w danym roku są rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Przed złożeniem wniosku o dotację oraz przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gołdapi decyzję o pozwoleniu na budowę lub złożyć zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wnioskodawca, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, składa w terminie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca pisemny wniosek wraz z następującymi dokumentami:

1) upoważnienie do zawarcia umowy o dotację udzielone wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,

2) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Gołdapskiego wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.

3) oświadczenie, że wydatki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych.

 

Druki wniosków i załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz na stronie www.goldap.pl.

 

Sprawy związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzi Józef Zaśkiewicz - Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. 25, tel. 87 615 60 23.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.