Jakie działania podjęła Gmina Gołdap w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce?

 • rozpowszechnianie informacji edukacyjnych dotyczących koronawirusa (słupy ogłoszeniowe, strona internetowa urzędu, portal facebook urzędu, inne media, sołtysi),
 • rozpowszechnianie informacji dotyczących działań podejmowanych przez gminę (słupy ogłoszeniowe, strona internetowa urzędu, portal facebook urzędu, inne media, sołtysi)
 • spotkania z dyrektorami palcówek oświatowych od początku marca w sprawie zaleceń ws. podniesienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oświaty
 • wystosowanie listu informacyjnego do rodziców ponad 2.500 uczniów i wychowanków z terenu gminy placówek publicznych i niepublicznych o sposobie postępowania w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem i ewentualnej ścieżki postępowania w przypadku złego samopoczucia
 • zamknięcie dla uczniów placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), również żłobków i przedszkoli, przy czym we wszystkich szkołach nauczyciele utrzymują zdalny kontakt z uczniami, zadawane są prace powtórkowe oraz polecane są uczniom platformy e-learningowe,
 • wykonywanie poleceń wojewody w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
 • zabezpieczenie miejsc do kwarantanny pojedynczym osobom wracającym z zagranicy,
 • zabezpieczenie kierowcy zatrudnionego w urzędzie w celu ewentualnej konieczności dostawy próbek do specjalistycznego laboratorium,
 • przygotowanie stołówek w placówkach oświatowych na potrzebę zapewnienia żywności osobom przebywającym w kwarantannie lub potrzebującym takiej pomocy,
 • stały kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie działań związanych z kwarantanną (policja, straż graniczna, wojsko, straż pożarna, starostwo powiatowe),
 • zamieszczenie skrzynki do korespondencji przed wejściem do budynku urzędu w celu redukcji bezpośredniego kontaktu,
 • zdalny kontakt (wideokonferencja) z wojewodą warmińsko-mazurskim, udział biorą prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie i wójtowie województwa warmińsko-mazurskiego – omówienie bieżącej sytuacji w województwie związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce,
 • zawieszenie do odwołania wszystkich wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez gminę i jednostki organizacyjne,
 • zamknięcie dla interesantów instytucji kultury (biblioteka, dom kultury),
 • zamkniecie dla użytkowników obiektów sportowych OSiR,
 • zamknięcie dla interesantów do odwołania gminnych jednostek organizacyjnych, przy czym wszystkie instytucje na bieżąco realizują swoje zadania zdalnie (telefon, e-mail), urzędnicy i pracownicy pozostają na swoich stanowiskach lub są w stanie gotowości,
 • pomoc funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu diagnozowania miejsc grupowania się młodzieży,
 • gotowość Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym do zaangażowania w pomoc służbom,
 • przeprowadzenie rewizji pod kątem zdolności urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody oraz urządzeń kanalizacyjnych pod kątem odprowadzania ścieków,
 • gotowość Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia pomocy osobom potrzebującym, przebywającym w kwarantannie lub potrzebującym wsparcia,
 • współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej ze wskazaną odgórnie organizacją, która ma zapewnić pomoc żywnościową,
 • współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z odpowiednimi służbami dotycząca dostarczania żywności,
 • spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Gołdap (planowanie i podejmowanie działań w poszczególnych jednostkach w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa – 4 od początku marca; obecnie na zasadach wideokonferencji),
 • gotowość pracowników wszystkich jednostek gminnych do pomocy w wykonywaniu nałożonych zadań,
 • wskazanie osób decyzyjnych na wypadek wyłączenia kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy z bieżących działań,
 • zabezpieczenie pracowników urzędu w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) na potrzeby obsługi mieszkańców np. wydawanie dowodów osobistych, aktów zgonu, urodzenia, zawieszanie działalności gospodarczej,
 • przejście części pracowników jednostek gminnych na pracę zdalną.


Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Gołdapi oraz gminne jednostki organizacyjne są w stałym kontakcie z instytucjami zaangażowanymi w działania związane w zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii. Podejmowane są starania w pozyskiwaniu bieżących informacji od poszczególnych instytucji, natomiast nie zawsze uzyskane informacje są wyczerpujące. Oprócz ww. działań praca i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gołdapi i gminnych jednostek organizacyjnych w ostatnich dniach jest nastawiona na przeciwdziałanie skutkom i następstwom pandemii koronawirusa. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gołdapi realizują swoje zadania i wykonują obowiązki na stanowiskach. Mieszkańcy mogą kontaktować się z pracownikami i załatwiać sprawy zdalnie drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformy internetowe. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia korespondencji kierowanej do Urzędu w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu.

Urząd Miejski w Gołdapi
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading