Jakie działania podjęła Gmina Gołdap w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce?

 • rozpowszechnianie informacji edukacyjnych dotyczących koronawirusa (słupy ogłoszeniowe, strona internetowa urzędu, portal facebook urzędu, inne media, sołtysi),
 • rozpowszechnianie informacji dotyczących działań podejmowanych przez gminę (słupy ogłoszeniowe, strona internetowa urzędu, portal facebook urzędu, inne media, sołtysi)
 • spotkania z dyrektorami palcówek oświatowych od początku marca w sprawie zaleceń ws. podniesienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oświaty
 • wystosowanie listu informacyjnego do rodziców ponad 2.500 uczniów i wychowanków z terenu gminy placówek publicznych i niepublicznych o sposobie postępowania w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem i ewentualnej ścieżki postępowania w przypadku złego samopoczucia
 • zamknięcie dla uczniów placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), również żłobków i przedszkoli, przy czym we wszystkich szkołach nauczyciele utrzymują zdalny kontakt z uczniami, zadawane są prace powtórkowe oraz polecane są uczniom platformy e-learningowe,
 • wykonywanie poleceń wojewody w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
 • zabezpieczenie miejsc do kwarantanny pojedynczym osobom wracającym z zagranicy,
 • zabezpieczenie kierowcy zatrudnionego w urzędzie w celu ewentualnej konieczności dostawy próbek do specjalistycznego laboratorium,
 • przygotowanie stołówek w placówkach oświatowych na potrzebę zapewnienia żywności osobom przebywającym w kwarantannie lub potrzebującym takiej pomocy,
 • stały kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie działań związanych z kwarantanną (policja, straż graniczna, wojsko, straż pożarna, starostwo powiatowe),
 • zamieszczenie skrzynki do korespondencji przed wejściem do budynku urzędu w celu redukcji bezpośredniego kontaktu,
 • zdalny kontakt (wideokonferencja) z wojewodą warmińsko-mazurskim, udział biorą prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie i wójtowie województwa warmińsko-mazurskiego – omówienie bieżącej sytuacji w województwie związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce,
 • zawieszenie do odwołania wszystkich wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez gminę i jednostki organizacyjne,
 • zamknięcie dla interesantów instytucji kultury (biblioteka, dom kultury),
 • zamkniecie dla użytkowników obiektów sportowych OSiR,
 • zamknięcie dla interesantów do odwołania gminnych jednostek organizacyjnych, przy czym wszystkie instytucje na bieżąco realizują swoje zadania zdalnie (telefon, e-mail), urzędnicy i pracownicy pozostają na swoich stanowiskach lub są w stanie gotowości,
 • pomoc funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu diagnozowania miejsc grupowania się młodzieży,
 • gotowość Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym do zaangażowania w pomoc służbom,
 • przeprowadzenie rewizji pod kątem zdolności urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody oraz urządzeń kanalizacyjnych pod kątem odprowadzania ścieków,
 • gotowość Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia pomocy osobom potrzebującym, przebywającym w kwarantannie lub potrzebującym wsparcia,
 • współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej ze wskazaną odgórnie organizacją, która ma zapewnić pomoc żywnościową,
 • współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z odpowiednimi służbami dotycząca dostarczania żywności,
 • spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Gołdap (planowanie i podejmowanie działań w poszczególnych jednostkach w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa – 4 od początku marca; obecnie na zasadach wideokonferencji),
 • gotowość pracowników wszystkich jednostek gminnych do pomocy w wykonywaniu nałożonych zadań,
 • wskazanie osób decyzyjnych na wypadek wyłączenia kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy z bieżących działań,
 • zabezpieczenie pracowników urzędu w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) na potrzeby obsługi mieszkańców np. wydawanie dowodów osobistych, aktów zgonu, urodzenia, zawieszanie działalności gospodarczej,
 • przejście części pracowników jednostek gminnych na pracę zdalną.


Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Gołdapi oraz gminne jednostki organizacyjne są w stałym kontakcie z instytucjami zaangażowanymi w działania związane w zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii. Podejmowane są starania w pozyskiwaniu bieżących informacji od poszczególnych instytucji, natomiast nie zawsze uzyskane informacje są wyczerpujące. Oprócz ww. działań praca i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gołdapi i gminnych jednostek organizacyjnych w ostatnich dniach jest nastawiona na przeciwdziałanie skutkom i następstwom pandemii koronawirusa. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gołdapi realizują swoje zadania i wykonują obowiązki na stanowiskach. Mieszkańcy mogą kontaktować się z pracownikami i załatwiać sprawy zdalnie drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformy internetowe. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia korespondencji kierowanej do Urzędu w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu.

Urząd Miejski w Gołdapi
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Znajdź nocleg

Booking.com

Wyszukiwarka