Sołectwa Gminy Gołdap,
przekazujemy informację w sprawie konkursu pn. ,,Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” organizowanego przez Zarząd Województwa.

1. W 2019 roku konkurs obejmuje dwie części zadań, będących zadaniami własnymi gminy:
- część I – zadania inwestycyjne,
- część II – zadania aktywizujące społeczności lokalne.

2. Każda gmina wiejska lub miejsko-wiejska z terenu województwa warmińsko-mazurskiego może złożyć wnioski na zadania inwestycyjne i na zadania aktywizujące społeczności lokalne dotyczące więcej niż jednego sołectwa z jej terenu. Jeden wniosek może obejmować wyłącznie jedno zadania realizowane w jednym sołectwie. Zadanie to nie może być też realizowane w innym sołectwie tej Gminy. Można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego sołectwa do każdej części konkursu.

3. Całe zadanie musi być realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 7 listopada 2019 r., co oznacza, że do dnia 7 listopada 2019 r. należy wykorzystać pomoc finansową, tj. całe zadanie musi być do tego dnia zrealizowane i opłacone (wszystkie dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków będą wystawione i opłacone w tym okresie) i jednocześnie nie można realizować zadania oraz ponosić wydatków przed zawarciem umowy.

4. Maksymalna wysokość pomocy finansowej na jedno zadanie wynosi:
- w części I zadania inwestycyjne – 12 000,00 zł,
- w części II zadania aktywizujące społeczności lokalne – 4 000,00 zł.

I. Zasady wyboru inicjatywy do konkursu na szczeblu Gminy Gołdap:

1. Każde sołectwo może zgłosić jedną propozycję zadania inwestycyjnego (zgodnie
z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) oraz jedną propozycję zadania aktywizującego społeczności lokalne (zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu).

2. Wnioski oraz dokumentacja konkursu dostępna jest na stronie goldap.pl.

3. Wnioski należy składać w terminie do 13 maja 2019 r. do godziny 13.00 w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Na wniosku wymagany jest jedynie Podpis Sołtysa.

4. Złożone przez sołectwa propozycje zostaną ocenione przez Wydział Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w zakresie zadań inwestycyjnych oraz Wydział Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych w zakresie zadań aktywizujących społeczności lokalne, zgodnie z kryteriami merytorycznymi ujętymi w ,,Regulaminie konkursu Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku. W toku oceny sołectwa mogą być poproszone o dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia.

5. W każdej części tj. zadania inwestycyjne oraz zadania aktywizujące społeczności lokalne poszczególne Wydziały wybiorą po 3 propozycje, które zostaną przedstawione Burmistrzowi Gołdapi.

6. W każdej części tj. I – zadania inwestycyjne oraz II – zadania aktywizujące społeczności lokalne Burmistrz wybierze po jednym zadaniu. Zgodnie z decyzją Burmistrza wybrane zadania, z dodatkowymi wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami, zostaną złożone do konkursu ,,Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku.

7. Decyzja Burmistrza jest ostateczna. Sołtys sołectwa, którego propozycję wybrano zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie.

8. Wybór zadań przez Burmistrza Gołdapi, a także złożenie przez Gminę Gołdap wniosków do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim nie oznaczają przyznania dofinansowania.

9. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Gołdapi:
a) w zakresie zadań inwestycyjnych – Jarosław Duchnowski – tel. 87 615 60 21,
b) w zakresie zadań aktywizujących społeczności lokalne – Justyna Charkiewicz – tel. 87 615 60 55.

Uwaga! Propozycje zgłaszane do konkursu w ramach części I – zadania inwestycyjne nie mogą dotyczyć sołectw Dzięgiele i Galwiecie (na podstawie zapisu w Regulaminie konkursu ,,Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku – Rozdział VI, części I ust. 2).

Przed przygotowaniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu ,,Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku.

Poniżej zamieszamy Regulamin konkursu oraz formularze wniosków.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej warmia.mazury.pl, pod linkiem: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/4041-pol-miliona-zlotych-dla-solectw-z-warmii-i-mazur

Urząd Miejski w Gołdapi

 


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest zamknięta do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading