REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522

W związku z trwającą falą mrozów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, Urza miejski w Gołdapi zwraca się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.


Wyrazy głębokiego współczucia Bożenie Kalinowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi i Jej Bliskim
z powodu śmierci Brata
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w GołdapiWyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci Ryszarda Słowikowskiego
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi


Gmina Gołdap zakończyła realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: „Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie” oraz „Garncarska Wioska”.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, ze gmina Gołdap na 2021 rok zaplanowała szereg inwestycji na terenie miejskim i wiejskim.

Urząd Miejski w Gołdapi zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy Gołdap w 2021 roku. Oferty należy składać do 3 lutego.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że w marcu 2018 roku rada miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie gminy Gołdap.


Wyrazy głębokiego współczucia
Wojciechowi Hołdyńskiemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gołdapi i Jego Bliskim
z powodu śmierci Teściowej
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
oraz Radni Rady Miejskiej w GołdapiWyrazy głębokiego współczucia
Andrzejowi Owczarkowi Sołtysowi Sołectwa Jabłońskie kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 i Jego Bliskim
z powodu śmierci Mamy
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi


Rada miejska w Gołdapi uchwałą nr XXXVII/237/2017 z dnia 29 marca 2017 roku określiła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Gołdap na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołdap  w rejonach, gdzie nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej.