Loading


GRABOWO. Po raz trzeci w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie zorganizowany został dzień profilaktyki. Wydarzenie odbyło się 13 marca. Tym razem prezentowane były uczniom (z podziałem na grupy wiekowe) spektakle profilaktyczne. Ich treść poruszała tematykę zjawiska cyberprzemocy, zasad bezpiecznego korzystania z internetu i kolejny raz przedstawiała naszym uczniom właściwe postawy wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w klasach gimnazjalnych treść spektaklu obejmowała również profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych. W ramach dnia profilaktyki w szkole odbyło się także spotkanie profilaktyczne dla rodziców pt. „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Powyższe działania poprowadzili zaproszeni goście z Teatru Kurtyna z Krakowa. Dzień profilaktyki w szkole zorganizowała pedagog Zofia Frydecka. Wszystkie powyższe działania zostały sfinansowane przez gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018.

Zofia Frydecka