Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zakończyło rekrutację uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. 17 listopada odbył się drugi etap rekrutacji - spotkania indywidualne z kandydatami. Następnie komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora CKiW OHP wyłoniła dwadzieścia osób, biernych zawodowo, niepracujących i nieszkolących się. Wezmą oni udział w spotkaniach z doradcą zawodowym. Podczas nich dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany indywidualny plan działania (IPD). Wybranym uczestnikom przedstawiono harmonogram form wsparcia i wszelkie korzyści płynące z udziału w projekcie, którego głównym celem jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić im nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie.

Małgorzata Kwiatkowska
koordynatorka projektu, CKiW OHP w Gołdapi