AUGUSTÓW. Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym Zbigniewa B. 53-letni mężczyzna ostatnio był zamieszkały w Kozakach. Oskarżony jest o przestępstwo z art. 209 § 1a kodeksu karnego w zwiazku z art. 64 § 1 kodeksu karnego.

Art. 209 § 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 209 § 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 64. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Pełne dane poszukiwanego oraz ostatni adres zamieszkania dostępny jest na stronie internetowej Prokuratury Okregowej w Suwałkach.

Osoby które są w stanie wskazać, gdzie przebywa poszukiwany, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji (tel. 997 lub 112).

 

 
Wyszukiwarka

Loading