Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuje, iż realizuje projekt systemowy pt. "Szansa dla Ciebie". Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada zaktywizowanie psychospołeczne 15 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 15-25 lat pochodzących z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Projekt zakłada objęcie beneficjentów wsparciem psychologa i doradcy zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych (kurs prawo jazdy), warsztat autoprezentacji i wizażu.