Rada powiatu w Gołdapi ustaliła dziś wysokość wynagrodzenia, które otrzymywać będzie co miesiąc starosta gołdapski Krzysztof Kazaniecki.

Będzie to 14.808zł plus dodatek za wieloletnią pracę. Wysokość tego dodatku według stanu na dziś nie została w uchwale rady określona. Starosta kompletuje w tej chwili dokumenty, które pozwolą tę kwotę ustalić.

Składniki wynagrodzenia starosty:

  • wynagrodzenie zasadnicze - 8713zł
  • dodatek funkcyjny - 2678zł
  • dodatek specjalny, 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3417zł
  • dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z właściwymi przepisami - wysokość jest aktualnie ustalana

Staroście będą też przysługiwały nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (Władysław Biłas, Andrzej Ciołek, Paweł Czyż, Jarosław Dzienis, Anna Kozioł, Małgorzata Kuliś, Piotr Mościński, Piotr Rant, Anna Staroszczuk-Luto, Jarosław Walc, Marzanna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz i Anna Zyborowicz), nikt nie był przeciw, dwoje wstrzymało się od głosu (Krzysztof Kazaniecki i Grażyna Senda).

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w powiatach do 60 tysięcy mieszkańców maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego starosty wynosi 10250zł, zaś maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 3150zł.