Gmina Gołdap planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na jego realizację minister rodziny i polityki społecznej przeznaczył kwotę 190 milionów złotych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi prowadzi wstępną rekrutację do programu. Osoby chętne proszone są o zapoznanie się z poniższą informacją oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie gminy Gołdap zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Limit usługi opieki wytchnieniowej przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku. Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Na potrzeby realizacji programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

Osoby zainteresowane powinny złożyć wypełnione i podpisane powyższe dokumenty do 10 listopada w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi u pracownika socjalnego danego rejonu opiekuńczego.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.