Rada miejska w Gołdapi na poniedziałkowym posiedzeniu przyjęła uchwałę określającą wysokość podatku od nieruchomości w roku 2024, który będzie trzeba płacić na terenie gminy Gołdap.

Podatek wzrośnie, jednak mniej niż dopuszcza to ministerstwo finansów. Burmistrz Gołdapi przedłożył radzie projekt uchwały zakładający wzrost aktualnych stawek o 8,2%. Ministerstwo określiło zaś maksymalną wysokość stawek, które pozwalają podnieść obecne stawki na terenie gminy Gołdap aż o około 15%.

Rada miejska zaaprobowała propozycję burmistrza. Decyzja nie była jednak jednogłośna. Za głosowało 13 radnych, jeden był przeciw. Jedna radna nie wzięła udziału w głosowaniu, była nieobecna na posiedzeniu.

Stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku:

 • od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych - 1,08zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2023 - 1zł)
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 31,14zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2023 - 28,78zł)
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 14,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2023 - 13,47zł)
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,35zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2021 - 5,87zł)
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 10,51zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2021 - 9,71zł)
 • od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (2023 - 2%)
 • od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,25zł od 1m2 powierzchni (2023 - 1,16zł)
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,26zł od 1 ha powierzchni (2023 - 5,79zł)
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 66 groszy od 1 m2 powierzchni (2023 - 61 groszy)
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,12zł od 1 m2 powierzchni (2023 - 3,81zł)

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.