Rada miejska przyjęła dziś uchwałę, w której ustalona została wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. Podobnie jak w latach poprzednich, zarówno za czasów byłego burmistrza Marka Mirosa, jak i obecnego Tomasza Luty, będą one w wysokości maksymalnej, przewidzianej przez ministra finansów.

Decyzja radych nie była jednogłośna. Za przyjęciem uchwały było 10 radnych (Teresa Dzienis, Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Zbigniew Makarewicz, Janina Pietrewicz, Krystyna Sadowska, Zofia Syperek, Moniak Wałejko, Józef Wawrzyn, Marek Zajączkowski), przeciw było 4 (Wioletta Anuszkiewicz, Marian Chmielewski, Zbigniew Mieruński, Andrzej Tobolski), od głosu wstrzymał się 1 (Marian Mioduszewski).

Od 1 stycznia 2022 będą obowiązywać następujące stawki podatku od nieruchomości:

 • od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych - 89 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej (2021 - 85 groszy)
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2021 - 24,84 zł)
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2021 - 11,62 zł)
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2021 - 5,06 zł)
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2021 - 8,37 zł)
 • od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (2021 - 2%)
 • od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1m2 powierzchni (2021 - 99 groszy)
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni (2021 - 4,99 zł)
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 54 grosze od 1 m2 powierzchni (2021 - 52 grosze)
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni (2021 - 3,28 zł)