GOŁDAP. Rada miejska uchwaliła w poniedziałek stawki podatku od nieruchomości, jakie mieszkańcy gminy Gołdap zapłacą w 2020 roku. Będą one w maksymalnej wysokości, dopuszczonej przez ministra finansów.

Będą one następujące (w nawiasie podano, o ile wzrosną  w stosunku do roku bieżącego):

1) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych - 81 groszy (+2) od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90zł (+0,43) od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18zł (0,20) od 1m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87zł (+0,09) od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05zł (+0,15) od 1m2powierzchni użytkowej

2) od budowli - 2% ich wartości

3) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 95 groszy (+2) od 1m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80zł (+0,09) od 1ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 50 groszy (+1) od 1m2powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15zł (+0,06) od 1m2powierzchni.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest zamknięta do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading