GM. GOŁDAP, GM. DUBENINKI. Na odpady budowlane, jakie powstają podczas domowych remontów, można natrafić w lasach, w przydrożnych rowach, na polach czy nawet przy bardzo często uczęszczanej ścieżce pieszo-rowerowej w Gołdapi, co można było niedawno zauważyć.

Wyrzucanie ich w takich miejscach to szczyt głupoty. Tym bardziej, że powstałych podczas domowych remontów odpadów budowlanych i rozbiórkowych mieszkańcy mogą pozbyć się nieodpłatnie zawożąc je do punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów i stacji przeładunkowej w Kośmidrach. Dotyczy to nie tylko tego rodzaju odpadów.

Zgodnie z regulaminem korzystania z usług publicznych świadczonych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., mieszkańcy mogą przywozić w stanie posortowanym, nieodpłatnie, bez limitu wagi, następujące rodzaje odpadów:

 • papier
 • szkło opakowaniowe
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające azbestu, papy, smoły
 • odpady wielkogabarytowe (meble, drewno itp.)
 • popioły
 • odpady niebezpieczne takie jak: lampy rtęciowe i świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne
 • zużyte opony

Podmiotami uprawnionymi do bezpłatnego przekazania odpadów są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamieszkujące na obszarze 12 gmin (w tym gmin Gołdap i Dubeninki) będących członkami Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, które dostarczą odpady pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i samodzielnie je rozładują. Rozładunek odpadów odbywa się pod nadzorem pracownika stacji przeładunkowej.

Stacja przeładunkowa w Kośmidrach jest czynna - jak wynika ze strony internetowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku - w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 - 17:00, zaś we wtorki i czwartki 7:00 - 15:00.

 

 


Wyszukiwarka

Loading