GOŁDAP. W związku z nierozstrzygniętymi naborami w szkołach ponadpodstawowych i brakiem możliwości otrzymania zaświadczenia z placówki o uczęszczaniu do niej, Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap przedłuża czas na składanie wniosków o stypendia do 16 sierpnia br. Nadal więc jest szansa zostać stypendystą programu „Teraz Gołdap” Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego prowadzonego przez fundację.

Jeśli dobrze się uczysz, działasz społecznie, osiągasz sukcesy szkolne, udzielasz się w środowisku lokalnym czy masz niełatwą sytuację materialną - to stypendium dla ciebie.

Kto może aplikować o stypendium?

O stypendium jednorazowe w kwocie 1500,00 zł mogą ubiegać się:

 • mieszkańcy gminy Gołdap
 • uczniowie uczący się lub w tym roku zapisani na liście uczniów szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej)
 • osoby, które mają dobrą średnią ocen na świadectwie z roku 2018/2019
 • osiągający sukcesy na szczeblu szkoły lub pozaszkolnym
 • działający na rzecz lokalnej społeczności, udzielający się poza szkołą

Można uzyskać wypłacone jednorazowo stypendium na rok szkolny 2019/2020 w kwocie 1500zł. Zaplanowaliśmy przyznanie 12 stypendiów, które wypłacimy na konto bankowe najlepszym wnioskującym.

Kryteria oceny

Każdy aplikujący może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy ocenie pod uwagę będą wzięte cztery kryteria:

 • nauka – średnia ocen – do 25 punktów
 • sytuacja materialna – do 25 punktów
 • osiągnięcia szkolne i pozalekcyjne w konkursach i olimpiadach – do 25 punktów
 • działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontariacka, inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap – do 25 punktów

Harmonogram programu

Zaplanowaliśmy następujący harmonogram naboru i oceny:

 • 27 czerwca 2019 – rozpoczęcie naboru wniosków w programie stypendialnym Teraz Gołdap GFS
 • 16 sierpnia 2019 – zakończenie naboru
 • do 31 sierpnia 2019 – ocena wstępna wniosków (pod względem formalnym i merytorycznym) przez pracowników fundacji, ewentualny termin zakończenia naboru uzupełniającego (jeśli wystąpi, poinformujemy o jego rozpoczęciu)
 • do 30 września 2019 – posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, wyłonienie stypendystów
 • do 30 października 2019 – wręczenie stypendiów, wypłata

Dokumenty

Aby ubiegać się o stypendium należy zapoznać się z poniższymi dokumentami i złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap


Wyszukiwarka

Loading