GOŁDAP. Zostań stypendystą programu „Teraz Gołdap” Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap. Jeśli dobrze się uczysz, działasz społecznie, osiągasz sukcesy szkolne, udzielasz się w środowisku lokalnym czy masz niełatwą sytuację materialną - to stypendium dla ciebie.

Kto może aplikować o stypendium?

O stypendium jednorazowe w kwocie 1500,00 zł mogą ubiegać się:

 • mieszkańcy gminy Gołdap
 • uczniowie uczący się lub w tym roku zapisani na liście uczniów szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej)
 • osoby, które mają dobrą średnią ocen na świadectwie z roku 2018/2019
 • osiągający sukcesy na szczeblu szkoły lub pozaszkolnym
 • działający na rzecz lokalnej społeczności, udzielający się poza szkołą

Można uzyskać wypłacone jednorazowo stypendium na rok szkolny 2019/2020 w kwocie 1500zł. Zaplanowaliśmy przyznanie 12 stypendiów, które wypłacimy na konto bankowe najlepszym wnioskującym.

Kryteria oceny

Każdy aplikujący może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy ocenie pod uwagę będą wzięte cztery kryteria:

 • nauka – średnia ocen – do 25 punktów
 • sytuacja materialna – do 25 punktów
 • osiągnięcia szkolne i pozalekcyjne w konkursach i olimpiadach – do 25 punktów
 • działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontariacka, inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap – do 25 punktów

Harmonogram programu

Zaplanowaliśmy następujący harmonogram naboru i oceny:

 • 27 czerwca 2019 – rozpoczęcie naboru wniosków w programie stypendialnym Teraz Gołdap GFS
 • 4 sierpnia 2019 godz. 15:00 – zakończenie naboru
 • do 31 sierpnia 2019 – ocena wstępna wniosków (pod względem formalnym i merytorycznym) przez pracowników fundacji, ewentualny termin zakończenia naboru uzupełniającego (jeśli wystąpi, poinformujemy o jego rozpoczęciu)
 • do 30 września 2019 – posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, wyłonienie stypendystów
 • do 30 października 2019 – wręczenie stypendiów, wypłata

Dokumenty

Aby ubiegać się o stypendium należy zapoznać się z poniższymi dokumentami i złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap