GOŁDAP. W piątek, 23 listopada odbyła się pierwsza sesja rady miejskiej w Gołdapi w kadencji 2018-2023. Obrady otworzył radny senior (najstarszy wiekiem radny) Marian Mioduszewski. Czternaścioro radnych złożyło ślubowanie, wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Do funkcji przewodniczącego zgłoszono dwoje kandydatów: Wojciecha Hołdyńskiego i Zofię Syperek. W głosowaniu tajnym otrzymali oni odpowiednio 8 i 6 głosów. O dwa miejsca dla wiceprzewodniczących obiegali się: Józef Wawrzyn, Zofia Syperek i Zbigniew Mieruński. W głosowaniu tajnym, w którym za prawidłowo oddany głos uznawano ten, w którym na karcie do głosowania zaznaczono jedną lub dwie osoby, kandydaci otrzymali odpowiednio 8, 6 i 8 głosów. Tak wiec przewodniczącym rady miejskiej został Wojciech Hołdyński, zaś wiceprzewodniczącymi Zbigniew Mieruński i Józef Wawrzyn.W czasie pierwszej sesji burmistrz Tomasz Luto złożył ślubowanie, radni powołali też pięcioosobową komisję doraźną do przygotowania zmian w statucie gminy. Wybrano również przewodniczących komisji stałych rady:

  • Marian Mioduszewski - komisja rewizyjna
  • Zdzisław Janczuk - komisja rozwoju gospodarczego i budżetu
  • Janina Pietrewicz - komisja rolnictwa i gospodarki zasobami naturalnymi
  • Zbigniew Makarewicz - komisja spraw obywatelskich i społecznych
  • Zofia Syperek - komisja ochrony środowiska, ochrony zdrowia i uzdrowiska
  • Wioletta Anuszkiewicz - komisja oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki
  • Beata Otto - komisja skarg, wniosków i petycji

Ustawowy skład nowej rady liczy 15 osób. Ślubowanie złożyło czternaście, gdyż z mandatu radnego zrezygnował wybrany na burmistrza Tomasz Luto. Najprawdopodobniej w styczniu odbędą się wybory uzupełniające do rady miejskiej w okręgu nr 3. Głosować będą mieszkańcy sołectw: Jabłońskie, Kośmidry, Marcinowo i Skocze.

 

 
Wyszukiwarka

Loading