Loading


GOŁDAP. Rada miejska podjęła dziś uchwałę w sprawie nowego podziału miasta na osiedla. Znalazła się ona w porządku obrad jednej z wcześniejszych sesji, jednak został zdjęta, bowiem okazało się, że prawo wymaga, by została skonsultowana społecznie. Na wniosek radnych burmistrz ogłosił konsultacje, które trwały do 13 lipca włącznie. Zgodnie z uchwałą rady miejskiej w sprawie konsultacji, na opracowanie wniosków, które wpłynęły, burmistrz ma 14 dni.11 lipca kilkoro radnych z klubu Gospodarni Razem złożyło do przewodniczącego rady wniosek o pilne zwołanie sesji, na której miała zapaść decyzja o nowym podziale miasta. Andrzej Pianka zwołał ją dziś o godzinie 10.00. Obecnych było na niej 18 włodarzy. O uzasadnienie projektu uchwały przewodniczący poprosił Mariana Mioduszewskiego. Ten jednak zaczął mówić o podziale miasta na „właściwe” zdaniem wnioskodawców okręgi wyborcze. Podsumował zaś słowami, że do zrealizowania tego celu potrzebna jest zmiana w podziale miasta na osiedla. Gdy rozpoczęła się dyskusja na temat uchwały, swoje zdanie zdążyło wyrazić kilku włodarzy. Radny Andrzej Murzyn niespodziewanie złożył jednak wniosek formalny o jej zakończenie. Większość rady przychyliła się do niego. Przeciw zamknięciu dyskusji stanowczo zaprotestowali radny Jan Steć i burmistrz Tomasz Luto. Przewodniczący nie pozwolił im jednak wyrazić swojego zdania na temat uchwały i zarządził głosowanie, w którym większość rady opowiedz się za przyjęciem uchwały w sprawie nowego podziału miasta na osiedla.

W trakcie obrad nikt z radnych nie zainteresował się wnioskami do uchwały, jakie mieszkańcy złożyli podczas konsultacji społecznych. Gdy burmistrz po głosowaniu zwrócił na to uwagę, przewodniczący rady swoim zachowaniem dał do zrozumienia, że nie ma to żadnego znaczenia. Rzeczywiście, statut gminy Gołdap mówi, że „wyniki konsultacji nie są dla rady wiążące”. Taka ignorancja nie jest jednak niczym innym, jak tylko pokazaniem „środkowego palca” społeczeństwu przez miejskich włodarzy.

Warto dodać, że w dwóch spotkaniach konsultacyjnych nie uczestniczył żaden z przedstawicieli projektodawców, nie można wiec było zadać im pytań. Swojego zdania nie mieli też okazji wyrazić przedstawiciele osiedli, nie było bowiem posiedzeń komisji rady w tej sprawie. Statut gminy zaś przewiduje, że „na posiedzenia, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące jednostek pomocniczych zaprasza się przedstawicieli rad sołectw i osiedli w celu wysłuchania ich opinii i wniosków”.

Przyjęta dziś uchwała przewiduje, że miasto zostanie podzielone na 6 osiedli. Jeśli nie zostanie uchylona przez wojewodę, wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.