7 maja w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XII sesja Rady Gminy Dubeninki. Początek obrad o godzinie 9.00. Proponowany porządek obrad jest następujacy:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie gminy Dubeninki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dubeninki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dubeninki
 10. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Dubeninki"
 11. Informacja radnych powiatowych na temat pracy Rady Powiatu
 12. Sprawy różne
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
 14. Zamknięcie obrad

 

 Wyszukiwarka

Loading