6 marca w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Dubeninki. Początek o godzinie 9.00.

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów
 5. Prezentacja promocji multimedialnej gminy Dubeninki
 6. Zapoznanie ze stanowiskiem i uzasadnieniem stanowiska gmin i powiatów z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r w zakresie tworzenia i zmiany granic parków narodowych oraz sposobu odwoływania dyrektorów tychże parków
 7. Informacja na temat funkcjonowania szpitala w Gołdapi
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012r."
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2012-2016 w gminie Dubeninki"
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok.
 15. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012
 16. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2011 rok
 17. Informacja na temat spraw którymi zajmowała się Rada Gminy w 2011 roku
 18. Sprawy różne
 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
 20. Zamknięcie obrad

Wyszukiwarka

Loading