10 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Dubeninki. Początek obrad o godzinie 9.00. Przewodniczący rady zaplanował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi na temat ustawy antynikotynowej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez gminę Dubeninki zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
 12. Sprawy różne
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
 14. Zamknięcie obrad

 

 Wyszukiwarka

Loading